· articole
· intamplari

Detalii concedii de maternitate

Autor: loreena
data publicarii: 03.01.05


Cateva detalii utile despre.

Concediul si indemnizatia de maternitate
Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului si
Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului bolnav.

CONCEDIUL SI INDEMNIZATIA DE MATERNITATE

Concediul medical pentru maternitate se acorda pe o perioada de 126 de zile calendaristice, dintre care 63 de zile înainte de nastere si 63 de zile dupa nastere, care se pot compensa între ele, în functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. Femeile cu handicap asigurate beneficiaza de concediu pentru sarcina începând cu luna a 6-a de sarcina, daca prezinta certificatul de persoana cu handicap.
Compensarea nu poate opera in situatia in care se solicita efectuarea intregului concediu de maternitate anterior nasterii copilului (inclusiv concediul pentru lehuzie).
In situatia in care copilul se naste mort, sau moare in perioada concediului de lehuzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
Indemnizatia pentru maternitate se plateste în baza certificatului medical si a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap emis în conditiile legii.
Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru maternitate asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
· a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
· a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
· a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
Beneficiaza de concediu de maternitate si persoanele care au incetat plata contributiei de asigurari sociale dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Calculul si plata indemnizatiei
Cuantumul indemnizatiei pentru maternitate se determina prin aplicarea unui procent de 85% la baza de calcul a indemnizatiei stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, si / sau perioadele asimilate in care asiguratul :
· a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
· a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora ;
· a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
În cazul perioadelor asimilate, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza:
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, sau a satisfacut serviciul militar – salariul minim brut pe tara din perioadele respective;
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (incluzând pensia de invaliditate si exceptând celelalte tipuri de pensie) - cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care a beneficiat în perioadele respective.

Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se iau in considerare numarul de zile lucratoare pentru care s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si/sau numarul de zile lucratoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.
La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.
In cazul in care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime in munca, la calculul indemnizatiilor se iau in considerare pentru aceste perioade, dupa caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi banesti primite in calitate de somer.
Pentru perioadele a beneficiat de drepturi de asigurari sociale, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care s-a beneficiat in perioadele respective. In cazul persoanelor care in aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul indemnizatiilor de asigurari sociale ulterioare se iau in considerare, prin cumulare, veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, fara a depasi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat.
Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, veniturile sub forma de indemnizatie pentru maternitate nu se impoziteaza. În consecinta, drepturile banesti de acest gen aferente lunii ianuarie si în continuare, indiferent când au fost stabilite, nu se vor mai impozita.

Nota:
La stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru maternitate angajatorii si institutia care administreaza bugetul asigurarilor de somaj trebuie sa aiba în vedere, dupa caz, si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala încheiat, conform legislatiei existente pana la data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2003, pentru completarea venitului asigurat.
În cazul în care angajatorul a stabilit indemnizatia de asigurari sociale exclusiv pe baza veniturilor salariale, cuantumul acesteia poate fi recalculat având în vedere si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala, certificate de casa teritoriala de pensii, corespunzatoare perioadei anterioare primei zile de concediu medical, indiferent de numarul de luni pentru care s-a cotizat (de la 1 la 6 luni).

Calculul si plata indemnizatiei pentru maternitate se fac lunar de catre:
· persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici , cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;
· autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
· organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
· persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale unor forme de pregatire profesionala pentru someri ;
· institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical ;
· casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.

Sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta în luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia, conform prevederilor art. 27, alin. (2) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare - vezi informatii utile pentru angajatori.

Acte necesare
· Cerere –tip (anexa 39);
· certificatul medical;
· certificatul de persoana cu handicap emis în conditiile legii (dupa caz).

 

CONCEDIUL SI INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani se acorda pe baza cererii-tip, a livretului de familie sau a certificatului de nastere a copilului. Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani se acorda pe baza cererii-tip, a livretului de familie sau a certificatului de nastere a copilului si a certificatului de persoana cu handicap, emis în conditiile legii.
Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazut de lege.
Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament.

Stagiul de cotizare necesar acordarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului este diferentiat în functie de data solicitarii acestui drept, dupa cum urmeaza:

I. Pentru drepturile stabilite pâna la data de 31.12.2003 (inclusiv):
Beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si de concediu pentru cresterea copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani asiguratii care:
§ Au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, în cazul persoanelor asigurate ale sistemului public de pensii anterior datei de 17 martie 2003;
§ Au un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, în cazul persoanelor asigurate ale sistemului public de pensii ulterior datei de 17 martie 2003.

II. Pentru drepturile stabilite dupa data de 31.12.2003:
Beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si de concediu pentru cresterea copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului au un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
· a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
· a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora ;
· a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

Calculul si plata indemnizatiei
I. Pentru drepturile stabilite pâna la data de 31.12.2003 (inclusiv):
· pentru persoanele asigurate ale sistemului public de pensii anterior datei de 17 martie 2003, baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele sase luni anterioare datei nasterii copilului, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale în lunile respective si/sau perioadele asimilate, dupa caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.
· pentru persoanele care devin asigurate ale sistemului public de pensii ulterior datei de 17 martie 2003, baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele zece luni anterioare datei nasterii copilului, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale în lunile respective si/sau perioadele asimilate, dupa caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. Expresia „persoane care devin asigurate ale sistemului public de pensii ulterior datei de 17 martie 2003” se refera la persoanele care nu au avut niciodata calitatea de asigurat al sistemului public, în nici o forma de asigurare si care dupa aceasta data intra în sistem pentru prima oara.
Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 85% din baza de calcul stabilita conform celor mentionate.
În cazul perioadelor asimilate, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza:
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, sau a satisfacut serviciul militar – salariul minim brut pe tara din perioadele respective;
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (incluzând pensia de invaliditate si exceptând celelalte tipuri de pensie) - cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care a beneficiat în perioadele respective.
In vederea acordarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare si bazei de calcul prevazute de lege se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii.

Nota!!! La stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului, angajatorii si institutia care administreaza bugetul asigurarilor de somaj trebuie sa aiba în vedere, dupa caz, si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala încheiat, conform legislatiei existente pana la data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2003, pentru completarea venitului asigurat.
În cazul în care angajatorul a stabilit indemnizatia de asigurari sociale exclusiv pe baza veniturilor salariale, cuantumul acesteia poate fi recalculat având în vedere si veniturile asigurate în baza contractului de asigurare sociala, certificate de casa teritoriala de pensii, corespunzatoare perioadei anterioare nasterii copilului, indiferent de numarul de luni pentru care s-a cotizat (de la 1 la 6 luni). Subliniem faptul ca angajatorul trebuie sa valorifice în baza de calcul a indemnizatiei numai venituri anterioare datei nasterii copilului, indiferent de durata pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.

II. Pentru drepturile stabilite dupa data de 31.12.2003:
Pentru drepturile care se stabilesc dupa data de 31 decembrie 2003, cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2004 este de 7.682.000 lei.
Legea nr. 577/2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 prevede doua conditii de baza pentru acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani:
§ realizarea stagiului de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului sau în situatia în care nasterea se produce înainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa între data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate, conform prevederilor art. 98, alin. (4) si (4^1) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
§ efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lauzie, conform prevederilor art. 121, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
În vederea acordarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare si bazei de calcul prevazute de lege se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii.
Parintele sau sustinatorul legal care beneficiaza de indemnizatie are obligatia sa depuna lunar platitorului de drepturi o declaratie pe propria raspundere, care sa ateste ca celalalt parinte nu exercita concomitent acelasi drept.
Tatal sau sustinatorul legal care solicita indemnizatia pentru cresterea copilului, in decurs de 42 de zile calculate de la nasterea copilului, are obligatia sa depuna platitorului de drepturi o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca mama copilului nu beneficiaza de concediu de maternitate.

Calculul si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se fac lunar de catre:
· persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici , cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;
· autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
· organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
· persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale unor forme de pregatire profesionala pentru someri ;
· institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical ;
· casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.

Sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta în luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia, conform prevederilor art. 27, alin. (2) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare - vezi informatii utile pentru angajatori.

Acte necesare
· Cerere –tip (anexa 39);
· certificatul de nastere sau livretul de familie;
· certificatul de persoana cu handicap emis în conditiile legii (dupa caz);
· declaratie, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului.

PRECIZARI IMPORTANTE referitoare la acordarea concediului indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani iar în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani:

§ Stagiul de cotizare necesar stabilirii si acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani iar în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani, stabilita dupa data de 31 decembrie 2003 este de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, indiferent de data de la care solicitantul a devenit asigurat al sistemului public de pensii;
§ Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda numai dupa efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lauzie. Aceasta dispozitie este aplicabila asiguratilor care solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului începând cu data de 8 ianuarie 2004, data intrarii în vigoare a Legii nr. 577/2003.
§ Efectuarea concediului de maternitate, prin compensarea prevazuta de art. 119 din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, se va face tinând cont de prevederile referitoare la obligativitatea efectuarii celor 42 de zile de concediu de lauzie.
§ Daca în urma compensarii între concediul pentru sarcina si concediul pentru lauzie ramân de efectuat mai putin de 42 de zile din concediul pentru lauzie, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda numai dupa parcurgerea, de la nastere, a acestei perioade.
§ În cazul asiguratilor care au adoptat, au fost numiti tutore, carora li s-au încredintat copii sau le-au fost dati în plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii. Ca atare, în vederea acordarii concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, acestor asigurati nu le sunt aplicabile prevederile referitoare la obligativitatea efectuarii celor 42 de zile din concediul de lauzie.
§ Daca mama beneficiaza de indemnizatie pentru maternitate, tatal, în urma optiunii, poate solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, numai dupa împlinirea a 42 de zile de la data nasterii, respectiv din a 43 –a zi de la data nasterii copilului, cu respectarea conditiei privind stagiul de cotizare.
§ În situatia în care mama nu este asigurata în sistemul public sau nu beneficiaza de concediu de maternitate, tatal poate solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului imediat dupa nasterea acestuia, fara a fi necesar a se parcurge cele 42 de zile. Este necesar sa precizam ca nu se poate cumula aceasta indemnizatie cu alte venituri. În consecinta, pentru a beneficia de acest drept, în mod obligatoriu, trebuie suspendat raportul de munca sau serviciu.
§ În cazul mamei care se afla în concediu pentru cresterea unui copil, perioada în care naste un altul, iar pâna la solicitarea concediului pentru cresterea acestuia din urma au trecut cel putin 42 de zile de la nastere (timp în care asigurata se afla în continuare în concediu pentru cresterea primului copil), pentru acordarea concediului pentru cresterea celui de-al doilea copil nu se cere efectuarea obligatorie a celor 42 de zile de concediu pentru lauzie.
§ Atunci când mama renunta la indemnizatia pe care o primeste pentru primul copil, în favoarea celei pentru al doilea copil, imediat dupa nasterea acestui din urma, pentru a beneficia de acest drept este obligatoriu sa efectueze cele 42 de zile din concediul pentru lauzie.
§ În situatia în care mama a decedat la nasterea copilului, tatal poate beneficia, în conditiile legii, de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, oricând dupa data nasterii copilului, pâna la împlinirea de catre acesta, a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani.
§ Pentru drepturile care se stabilesc dupa data de 31 decembrie 2003, indiferent daca nasterea copilului a avut loc anterior sau ulterior acestei date, cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. În anul 2004, salariul mediu brut, conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 519/2003, este de 7.682.000 lei.
§ Pentru persoana asigurata care se regaseste în doua sau mai multe situatii prevazute la art. 5 din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia pentru cresterea copilului, stabilita dupa data de 31 decembrie 2003 va fi achitata de un singur angajator, sau dupa caz, de casa teritoriala de pensii, în cuantumul prevazut de lege cu conditia depunerii unei declaratii pe proprie raspundere ca nu beneficiaza de acest drept de la celalalt angajator/ceilalti angajatori sau, dupa caz, de la casa teritoriala de pensii.
§ Cuantumul indemnizatiilor pentru cresterea copilului aflate în plata la 31 decembrie 2003, stabilite în baza legislatiei în vigoare pâna la aceasta data, nu se modifica, urmare intrarii în vigoare a Legii nr. 577/2003.
§ În cazul indemnizatiilor pentru cresterea copilului a caror plata a fost suspendata în cursul anului 2003, iar reluarea platii se face dupa data de 31 decembrie 2003, cuantumul lunar a acestora estre cel avut la data suspendarii.
§ În situatia în care mama a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului stabilita anterior datei de 31 decembrie 2003, iar în anul 2004 solicita tatal acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, ca urmare a renuntarii mamei la aceasta prestatie, cuantumul cuvenit este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, cu conditia respectarii conditiei privind stagiul de cotizare.
§ Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, veniturile sub forma de indemnizatie pentru cresterea copilului nu se impoziteaza. În consecinta, drepturile banesti de acest gen aferente lunii ianuarie si în continuare, indiferent când au fost stabilite, nu se vor mai impozita.

 

CONCEDIU SI INDEMINZATIE PENTU CRESTEREA COPILULUI BOLNAV

Conditii de acordare
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii, dupa caz.
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
· a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
· a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora ;
· a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul contracteaza boli contagioase, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale. Durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul de familie.
Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege.
Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament.

Calculul si plata indemnizatiei
Cuantumul indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se determina prin aplicarea unui procent de 85% la baza de calcul a indemnizatiei stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, si / sau perioadele asimilate in care asiguratul :
· a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas);
· a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora ;
· a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.
În cazul perioadelor asimilate, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza:
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, sau a satisfacut serviciul militar – salariul minim brut pe tara din perioadele respective;
§ Pentru perioadele asimilate în care asiguratul a beneficiat de drepturi de asigurari sociale (incluzând pensia de invaliditate si exceptând celelalte tipuri de pensie) - cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care a beneficiat în perioadele respective.

Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se iau in considerare numarul de zile lucratoare pentru care s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si/sau numarul de zile lucratoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.
La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza.
In cazul in care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime in munca, la calculul indemnizatiilor se iau in considerare pentru aceste perioade, dupa caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi banesti primite in calitate de somer.
Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, veniturile sub forma de indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav nu se impoziteaza. În consecinta, drepturile banesti de acest gen aferente lunii ianuarie si în continuare, indiferent când au fost stabilite, nu se vor mai impozita.
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat si nu se impoziteaza.
Calculul si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se fac lunar de catre:
· persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici , cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;
· autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
· organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
· persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale unor forme de pregatire profesionala pentru someri ;
· institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical ;
· casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.
Sumele reprezentând prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta în luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla sediul acestuia, conform prevederilor art. 27, alin. (2) din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare - vezi informatii utile pentru angajatori.

Acte necesare
· Cerere –tip (anexa 39);
· certificatul de concediu medical eliberat de medicul de familie sau, dupa caz, certificatul pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii.
· declaratie, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca celalalt parinte nu beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului.
Sursa: Casa Judeteana de Pensii Brasov.

"Detalii concedii de maternitate" | cont nou | 36 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
06.01.05 11:25: vicky23
Articolul repectiv a fost valabil pana in data de 31.12.2004. O data cu stabilirea noului salariu mediu brut pe tara se shimba si indemnizatia pentru cresterea copilului. Din pacate nu am inca OG care a aparut pentru a va da mai multe detalii.
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

06.02.05 19:27: jojo
salut tuturor,ceea ce m-ar interesa pe mine este de fapt un caz mai particular in ceea ce priveste indeminizatia pt.cresterea copilului.Vom avea in curand o fetita nascuta in Germania din parinti cetateni romani cu domiciliul in strainatate iar eu in toate cautarile mele nu am reusit sa aflu daca am beneficia de aceasta indeminizatie pt.copil avand in vedere ca eu platesc lunar la Casa de pensii din Romania,contributia pentru pensie si sanatate.In speranta unui raspuns va multumesc anticipat.
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

10.02.05 21:27: LuvRaluK
Buna. M-ar interesa daca o studenta insarcinata beneficiaza de ceva bani din partea statului (inainte sau dupa nastere) precum si ce alte beneficii mai are. Mentionez ca e studenta la zi, nu are nici un fel de restante si nu a lucrat niciodata in trecut. Mersi
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

15.03.05 12:37: dandy
de ce banii ii primim cu intarziere de aproape 1 luna
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

15.03.05 12:43: dandy
legea prevede ca acesti bani sa ni se dea odata cu plata salariilor celorlalti angajati ,dar in multe unitati banii pentru cresterea copilului revin mamelor cu intarziere chiar de 2 luni de ce?
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

As vrea sa adaug peste ce s-a scris cu privire la concediul si idemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani urmatoarele:S-a afirmat: Parintele sau sustinatorul legal care beneficiaza de indemnizatie are obligatia sa depuna lunar platitorului de drepturi o declaratie pe propria raspundere, care sa ateste ca celalalt parinte nu exercita concomitent acelasi drept.Pe langa aceasta, parintele sau sustinatorul legal care beneficiaza de idemnizatie trebuie sa depuna lunar si o declaratie pe propria raspundere ca nu obtine venituri din alta sursa.
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

31.03.05 14:57: ramonapetroi
IMI POATE SPUNE SI MIE CINEVA DACA SUNT STUDENTA POT PRIMI INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI?
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

07.06.05 13:42: lorand
buna as dori sa stiu cine vireaza banii pt. indemnizatia care se acorda pt. cresterea copilului pana la 2 ani, casa de asigurari sau intrepriderea la care sunt angajata.Deoarece la noi banii nu s-au primit de 2 luni de zile si ni se spune ca nu are banii intreprinderea.Lucrez la S.C. Stil S.A. vulcan Hunedoara meseria confectioner. va multumesc si va rog daca puteti sa-mi da-ti un raspuns chiar si pe adresa de e-mail.
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

24.06.05 19:54: amidala
daca sunt angajata pe o perioada determinata (1an) si raman insarcinata in acest timp beneficiez de concediu?
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

20.07.05 14:17: lauraco
trebuie sa ma hotarasc de la inceput daca imi iau itreaga perioada de doi ani,sau imi pot lua in prima faza o perioada mai scurta pe care o pot prelungi pe parcurs?
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

02.10.05 07:54: maiandreea
Eu sunt persoana fizica autorizata , am nascut in 26 mai 2005 si nu ma poate lamuri nimeni daca pot sau nu sa beneficiez de CIC Am cotizat an 2003 si pana in august 2004 individual prin contract de asigurare iar din sept 2005 am carte de munca la o societateMultumesc
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

27.11.05 16:53: nenicutza
Sunt intr-o situatie mai ciudata; termin concediu intr-o saptamana si fostul meu loc de munca nu mai exista; firma este din cluj, eu am lucrat la departamentul din bucuresti; in timpul concediului firma a transferat acest depart. din bucuresti la o alta firma (l-a vandut); angajatii au fost obligati sa semneze o hartie si li s-au platit salariile pe trei luni dupa transfer; eu am ramas la vechea firma din cluj; banii pe concediu ii primeam de acolo; acum nu stiu daca cei din cluj ma mai tin (nu cred ca mai au ce face cu mine in buc daca nu mai exista departamentul); serviciu nu mi-am gasit; cei de la firma imi desfac contractul de munca in ce baza? sunt obligati sa ma tina o vreme pana imi gasesc serviciu? stiam ca ei sunt obligati sa te primeasca inapoi la serv dupa ce iesi din concediu; aveti vreo idee despre situatia asta? multumesc
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

30.01.06 12:03: francesk
sper k am introdus corect mesajul meu!Buna ziua.As avea o problema..Sunt in concediu pentru crestere copil pana la 3 ani.Cu siguranta voi beneficia si de concediul pana la 7 ani.Cum voi fi platita?In continuare cu indemnizatia pt care tocmai mi-am facut dosarul sau cum am citit,cu85%din indemnizatia ultimelor 6 luni anterioare primei zi de concediu?Ce inseamna concediu pana la 7 ani?Stau acasa si primesc 85% din indemnizatie sau pot avea serviciu si primesc si acei 85% plus acel concediu medical de 14zile?As vrea totusi sa incep sa lucrez dar sa imi schimb serviciul si sunt pe cale de a reusi.Vreau totusi sa stiu care imi sunt drepturile si sa aleg ce e mai bun pentru bugetul familiei.Pana acum eu am fost platita cu85%din indemnizatie,copilul meu nascandu-se pe 31.05.2003.Va multumesc
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

26.10.06 18:27: ark
buna ziu. Va rog frumos sa ma luminati si pe mine cand intru in concediul de maternitate?Eu am ramas insarcinata pe 19.07.2006 si unii spun ca intru in prenatal ba la 28 de saptamani altii ca la 32 saptamani. Va rog ma poate lamuri cineva in ce data pot intra concret in concediul prenatal.
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

29.10.06 09:00: annemarye
Eu sunt studenta si in luna iunie am ramas insarcinata,din aceasta cauza am ales sa fac facultatea la ID,desi primul an am frecventat cursurile la zi.In luna iulie(3 iulie) m-am angajat,cu carte de munca,pe o perioada de 6 luni.Pana la urma beneficiez de concediul de maternitate si de indemnizatia pt cresterea copilului pana la varsta de 2 ani? Astept nu raspuns de la cineva care sa ma lamuresaca. MULTUMESC
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

25.03.07 14:54: oananatalia
am si eu o nelamurire.angajatorul plateste ceva la stat , in tot acest timp de 2 ani in care angajatul este in concediu de ingrijire copil?
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

15.08.07 13:15: eudany01
as avea si eu o intrebare sau mai multe . eu am terminat facultatea in iunie 2006 in febroarie 2007 am luat licenta, bine si in iunie 2006 am dat licenta dar am picat la o materie, in febroarie 2007 am depus actele pentru somaj, k sa ma incaderez in cele 60 de zile dupa absolvire pt acordarea indemnizatiei de somaj. in 30 aprilei am fost luata in evidenta pt acordarea indemnizatiei de somaj. in 3 iulie am nascut iar dupa nastere am luat cele 42 de zile de concediu de lauzie. intrebarea mea este am dreptul la indemnizatia pt cresterea copilului pana la 2 ani? dak da sa merg sa imi depun actele, dak nu ce sa fac in continuare. sincer nu stiu la cine sa mai apelez ca sa ma ajute. imi poate raspunde cineva? multumesc
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

06.08.08 12:12: cescutza
Ma intereseaza daca indemnizatia actuala pentru concediul de crestere copii este de 600 ron+alocatie de 200ron sau se poate opta penru 85%din salariu+alocatie. Daca intru in concediu si renunt mai devreme sau nu intru deloc primesc un stimulent de 100 ron+alocatie sau 300ron+alocatie? Ce se schimba in situatia in care ai gemeni?Multumesc
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

22.12.08 23:40: b0tic
ma intereseaza daca a fost aprobata legea privind concediul de crestere a copilului pana la varsta de 3 ani.si daca intra si mamele care au nascut in 2007.
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

Legaturi
Articolul cel mai citit despre stiri:
Detalii concedii de maternitate

Articole de loreena

Evaluare
scor mediu 4.05
voturi 40


Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent