· articole
· intamplari

Legislatie: Legislatie: LEGEA nr. 119/09.07.1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copiiParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Familia care are in intretinere doi sau mai multi copii are dreptul la alocatie suplimentara, al carei cuantum este in functie de numarul copiilor.Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, prin familie se intelege:

a) sotul, sotia si copiii lor sau ai oricaruia dintre ei, avand domiciliul comun;
b) persoana singura, necasatorita, vaduva sau divortata si copiii acesteia cu care domiciliaza si care se afla in intretinerea sa.

(2) Sunt considerati ca facand parte din familie si copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau incredintati familiei definite la alin. (1), potrivit legii.

Art. 3. - (1) Titular al dreptului la alocatia suplimentara pentru familiile cu copii este familia, prin reprezentantul acesteia.

(2) Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se acorda, la cererea reprezentantului familiei, stabilit de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara ori instanta de judecata, dupa caz.

Art. 4. - (1) Beneficiaza de alocatia suplimentara familiile care au in intretinere cel putin doi copii in varsta de pana la 16 ani sau pana la 18 ani, daca acestia urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant, organizata potrivit legii, sunt incadrati in gradul I sau II de invaliditate ori sunt declarati handicapati.

(2) Beneficiaza de alocatia suplimentara, in conditiile prezentei legi, si familiile cetatenilor straini sau apatrizi care au domiciliul in Romania.

Art. 5. - (1) Cuantumul lunar al alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii este de:

a) 40.000 lei pentru familia care are doi copii in intretinere;
b) 80.000 lei pentru familia care are trei copii in intretinere;
c) 100.000 lei pentru familia care are patru sau mai multi copii in intretinere.

(2) Cuantumurile prevazute la alin. (1) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 6. - (1) Indeplinirea conditiilor pentru acordarea alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii se dovedeste prin livretul de familie.

(2) Se instituie livretul de familie, care reflecta componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali.

(3) Titular al livretului de familie este familia.

(4) Continutul si forma livretului de familie, precum si normele privind emiterea si actualizarea acestuia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.

(5) Livretul de familie va fi completat si va fi inmanat titularului, prin grija primarului.

(6) Dupa completarea livretului de familie, orice modificare in componenta familiei, astfel cum este definita la Art. 2, se opereaza de catre serviciul de stare civila al consiliului local din localitatea de domiciliu, pe baza de inscrisuri oficiale, prezentate de reprezentantul familiei.

Art. 7. - Cererea pentru stabilirea si acordarea dreptului la alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se formuleaza de catre titular, pe baza inscrierilor din livretul de familie, si se depune la primarul unitatii administrativteritoriale in a carei raza teritoriala are domiciliul familia indreptatita.

Art. 8. - (1) Primarul asigura primirea, verificarea, inregistrarea si transmiterea lunara a cererilor titularilor la directiile generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

(2) Dreptul la alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se stabileste prin decizia directorului general al directiei generale de munca si protectie sociala a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, si se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea, in conditiile alin. (1).

(3) Pentru cererile depuse pana la data de 30 septembrie 1997, procedura de primire, de verificare si de transmitere se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 9. - (1) Reprezentantul legal al familiei are obligatia sa comunice, in scris, in termen de 5 zile lucratoare, orice modificare privind situatia familiei.

(2) Comunicarea se inregistreaza la primarul unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala domiciliaza titularul dreptului si se transmite directiilor generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 10. - (1) Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se plateste titularului, in conditiile prevazute la Art. 3 alin. (2), prin mandat postal sau, la cererea acestuia, in cont personal.

(2) Cuantumul alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii se modifica incepand cu luna urmatoare celei in care s-au modificat conditiile de acordare.

(3) Plata alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare a acesteia, prevazute de prezenta lege.

(4) Pe perioada incredintarii copilului intr-o institutie de ocrotire, plata dreptului la alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se suspenda. Hotararea comisiilor pentru ocrotirea minorilor judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, privind incredintarea copilului unei institutii de ocrotire se comunica directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 5 zile de la adoptare.

(5) Copiii incredintati unor institutii de ocrotire in conditiile alin. (4) nu sunt considerati ca fiind in intretinerea familiei.

Art. 11. - Sumele necesare pentru plata alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii, precum si cheltuielile de administrare se suporta din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 12. - (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de alocatie suplimentara pentru familiile cu copii, se recupereaza prin decizia directorului general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, de la titularul dreptului, in termen de 3 ani de la efectuarea platii.

(2) In cazul in care sumele platite necuvenit cu acest titlu nu se pot recupera, integral sau partial, potrivit alin. (1), acestea vor fi recuperate, conform prevederilor Codului muncii, prin decizie de imputare sau prin angajament de plata de la persoanele vinovate de producerea pagubei, pe o perioada de cel mult 3 ani.

(3) Decizia de recuperare emisa de directorul general al directiei generale de munca si protectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, angajamentul de plata asumat constituie titlu executoriu de la data comunicarii deciziei, respectiv de la data semnarii angajamentului de plata.

(4) Sumele incasate sau platite necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza de la autorii acesteia, in conditiile legii.

Art. 13. - (1) Contestatiile formulate de titular impotriva deciziilor de stabilire a dreptului la alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, precum si impotriva deciziilor de recuperare a sumelor primite necuvenit se solutioneaza potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(2) Contestatiile impotriva deciziilor de imputare, emise in conditiile Art. 12 alin. (2), precum si impotriva angajamentelor de plata asumate se solutioneaza potrivit dispozitiilor Codului muncii.

Art. 14. - (1) Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii nu este impozabila si nu poate fi urmarita silit decat in vederea recuperarii sumelor platite necuvenit cu acest titlu.

(2) La stabilirea altor drepturi si obligatii prevazute de legislatia in vigoare nu se ia in considerare alocatia suplimentara pentru familiile cu copii.

Art. 15. - In aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul va elabora norme pentru stabilirea si plata alocatiei suplimentare pentru familiile cu copii, precum si cu privire la cheltuielile de aplicare a legii.

Art. 16. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 1997.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 9 iulie 1997.
Nr. 119.


.

"Legislatie: Legislatie: LEGEA nr. 119/09.07.1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii" | cont nou | 0 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Legaturi
Articolul cel mai citit despre legislatie:
NORME de aplicare a O G nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile

Articole de admin

Evaluare
scor mediu 2.33
voturi 3


Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent