· articole
· intamplari

Reglementari privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Autor: laucos
data publicarii: 23.03.08Deoarece multe mamici se incurca in hatisul reglementarilor privind drepturile banesti pe care le pot obtine pentru copilul lor iata o sinteza a principalelor prevederi legale. UPDATE:

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului în varsta de pana la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara în cuantum de 600 lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

Pot beneficia de aceste prevederi si persoanele care se afla în plata la data intrarii în vigoare a prezentei legi.


(Legea nr. 257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 4 noiembrie 2008)

Legislatia romana prevede pentru un nou nascut si mamica lui urmatoarele drepturi legale :

-Concediul pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani ( CIC) si indemnizatia aferenta.
-Alocatia
-Prima de nastere
-Trusoul
-Alocatia de sprijin pentru familia monoparentala

Reglementari principale din cuprinsul OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

Reglementare:
- acordarea unor drepturi banesti familiilor, in vederea cresterii copilului in varsta de pana la 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap

-incepand cu 01.01.2006 indemnizatie si stimulent;
- incepand cu 01.01.2007 alocatie de stat pentru copii in cuantum majorat.Conditii de acordare a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului:
- realizarea timp de 12 luni anterioare nasterii a unor venituri profesionale supuse impozitului pe venit; in cele 12 luni pot fi incluse si perioade anume stabilite de actul normativ.Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele în care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii în conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile şi completarile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenţa, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii.


Conditii de acordare a stimulentului:
- se acorda in perioada in care beneficiarii indemnizatiei realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, plata indemnizatiei fiind suspendată.

Cuantumul drepturilor:
- incepand cu 01.01.2006:
o indemnizatie: 800 lei/luna;
o stimulent: 300 lei/luna.
- incepand cu 01.01.2007:
o indemnizatie: 600 lei/luna;
o stimulent: 100 lei/luna;
o alocatie de stat: 200 lei/luna.


Autoritati competente cu plata drepturilor:
Directia de Munca si Protectie Sociala

Alte conditii de acordare a drepturilor:
- concediul si indemnizatia lunara se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri.
- alocatia lunara de stat pentru copii in cuantum majorat se cuvine pentru fiecare dintre copiii rezultati in urma primelor 3 nasteri.
- in situatia suprapunerii a doua situatii de natura a genera acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, se acorda o singura indemnizatie, cu prelungirea, dupa caz, a duratei de acordare stabilita de actul normativ (ex: doi copii in varsta de pana la 2/3 ani, inclusiv copiii proveniti din nasteri gemelare).

Actele necesare acordarii indemnizatiei, stimulentului sau alocatiei de stat pentru copii (in principal):

- actul de identitate al solicitantului;
- certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
- certificatul de persoana cu handicap al copilului, după caz;
- alte acte necesare dovedirii calitatii care confera dreptul la acordarea prestatiilor stabilite de OUG.

Depunerea şi solutionarea cererilor pentru acordarea drepturilor:
- cererile, insotite de documentele justificative, se depun la primaria pa raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinţa.
- primariile au obligatia de a transmite la directiile teritoriale, pana pe data de 10 a fiecarei luni, cererile solicitantilor, insoţite de documentele justificative.
- cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv al Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie.

• Comunicarea deciziei:Decizia se comunica solicitantului în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.

Plata drepturilor:
Plata indemnizatiei si stimulentului se cuvin si se platesc:
- incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate şi plata indemnizatiei aferente, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la a cea data.
- incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente.
- incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului.
- de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii.
- plata alocatiei de stat pentru copii in cuantum majorat se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul.

Incetarea platii drepturilor:

Plata drepturilor inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
- copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
- a avut loc decesul copilului.
Suspendarea platii drepturilor:
Plata drepturilor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
- beneficiarul este decazut din drepturile părintesti;
- beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
- beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
- copilul este abandonat, ori este internat intr-o instituţie de ocrotire publica sau privata;
- beneficiarul a decedat;
- alte cazuri de suspendare sunt prevazute in mod expres de actul normativ.
Asimilari:Perioada in care o persoana beneficiaza de indemnizatie constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Raspunderea juridica:
Constituie contraventie:
- nerespectarea de catre primarii a termenului de transmitere catre directiile teritoriale a cererilor solicitantilor, insotite de documentele justificative;
- nerespectarea de catre beneficiar a termenului de comunicare catre primarii, a oricarei modificari intervenite in situatia sa, respectiv nerespectarea de catre primarii a termenului de comunicare a acestor modificari catre directiile teritoriale;
- nerespectarea de catre angajatori a obligatiei de a inceta, la data de 01.01.2006, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita în baza Legii nr. 19/2000.

Dispozitii tranzitorii:
- persoanele care, la data de 31 decembrie 2005, se afla in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului reglementată de Legea nr. 19/2000 vor avea in vedere prevederile OUG, care le sunt aplicabile, astfel incat trebuie sa depuna la Primaria de domiciliu o cerere necesara acordarii drepturilor;
- cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile şi completările ulterioare, nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2005, inclusiv, se soluţionează avându-se în vedere condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute de această lege.
- începând cu data de 1 ianuarie 2006 încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului efectuată în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
- plata indemnizaţiilor pentru creşterea copilului restante, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuarie 2006 se efectuează de către direcţiile teritoriale, cu respectarea termenului de prescripţie.

Precizări privind aplicarea OUG 148/2005

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului vor completa cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.148/2005 potrivit modelului de mai jos.

Cererea, însoţită de actele doveditoare se depune la primăria localităţii în a cărui rază teritorială persoana îndreptăţită are domiciliul sau reşedinţa (inclusiv beneficiarii de indemnizaţie conform Legii 19/2000).
Cererile, certificate prin semnătură şi ştampilă de către primar sunt transmise de către primării Direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie , pe bază de borderou (însoţite de documentele justificative), până în data de 10 a lunii următoare.

Actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se prezintă în copie, certificate pentru conformitate cu originalul şi sunt următoarele:

a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie;
c) certificatul de persoană cu handicap al copilului, după caz;
d) adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate;
e) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute de OUG 148/2005;
f) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
g) dovada eliberată de autorităţile competente sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului;
h) alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului.

Alte acte necesare pentru dosarele de alocatie/ trusou/prima de nastere/ livret de familie

Alocatie (200 RON / luna pana la varsta de 2 ani )
- dosar cu sina
- cerere tip
- carte identitate mama ( original si copie )
- certificat nastere copil ( original si copie )
- certificat casatorie ( copie )

Trusou (150 RON)

- dosar cu sina
- cerere tip
- declaratie pe proprie raspundere privind nesolicitarea anterioara a trusoului ( formular tip )
- carte identitate mama ( original si copie )
- certificat nastere copil ( original si copie )
- carte identitate tata ( copie )

Prima de nastere - (204 RON)

- dosar cu sina
- declaratie pe proprie raspundere privind rangul copilului ( formular tipizat )
- carte identitate mama ( original si copie )
- certificat nastere copil ( original si copie )
- carte identitate tata ( copie )
- livret familie actualizat ( original si copie )
- negatie data de unitatea unde s-a declarat copilul , ca nu s-a solicitat anterior prima de nastere.

Livretul de Familie

- carte identitate mama ( original si copie )
- certificat nastere copil ( original si copie )
- copie dupa livret ( si originalul )

Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala

Beneficiaza de alocatia de sustinere pentru familia monoparentala familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, ale caror venituri sunt de pana la 184 (RON) lei pe membru din familie.
Temeiul legal:

- Ordonanta de urgenta nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinepentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea 41/2004
- HG 1763/2005 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala

Conditii

Stabilirea drepturilor
- in termen de 15 zile primarul dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situatiei de fapt;
- in termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul emite dispozitia de aprobare/respingere pe care o comunica atat solicitantului alocatiei, cat si directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala;
Daca sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, dreptul la alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Obligatiile beneficiarilor

In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare are obligatia ca, in termen de maxim 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite. Titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de acte doveditoare privind modificarile intervenite.
Modificarea cuantumului se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
Pentru copiii de varsta scolara familiile beneficiare de alocatie au obligatia sa prezinte primarului, din 3 in 3 luni dovada frecventarii cursurilor.

Cuantum

Incepand cu luna ianuarie 2008, limita de venituri prevazuta la art. 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de 184 lei (RON)

Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, prevazut la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:

a) 54 lei pentru familia cu un copil;
b) 65 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 73 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 83 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii


Documente Necesare

- cerere tip, intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste.
Formularul de cerere este prevazut in anexa nr.1 la Hotararea nr.1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a O.U.G. nr.105/2003
- acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia:
- acte doveditoare privind veniturile familiei
- livretul de familie completat la zi, iar in cazul in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei;
- hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta (dupa caz);
- hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea familiei (dupa caz);
- dispozitia primarului privind instituirea tutelei.
- certificatul de incadrare intr-un grad de handicap prezentat de familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza scoala.
.

"Reglementari privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului" | cont nou | 3 comentarii
Prag
Comentariile sunt proprietatea celor care le adauga. parinti.com nu este raspunzator pentru continutul lor.
Daca am intrerupere 3saptamani pe cartea de munca mai primesc cele 8mil pt crasterea copilului,se poate plati aceea intrerupere?Daca da unde. multumesc
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

21.05.09 13:05: monnyykka
eu ma confrunt cu urmatoarea problema:dupa terminarea concediului de crestere a copilului nu ma pot intoarce la servici pe motiv ca``postul e ocupat!`` si daca`` se va ivi ocazia ma cheama el``.Va vine sa credeti cu cata arogata am fost tratata?pe 23 aprilie am vorbit despre reintoarcerea mea la servici urmand ca pe 2 mai 2009 copilul meu sa implineasca 2 ani;evitand un eventual scandal ,i-am propus sa ma dea in somaj fiindu-mi si mie favorabil sa pot sta cu copilul acasa macar pana la 2 ani jumate acasa sa poata merge la gradinita;ca o paranteza mentionez ca am inscris copilul de acum 1 an la cresa si am fost asigurata atunci ca nu sunt locuri disponibile si mai imi trebuie si adeverinta precum ca muncesc;normal ar fi sa inceapa copilul sa mearga la cresa ,sa ne asiguram ca-i este bine acolo si dupa aia noi mamicile sa mergem la servici.revenind la subiect ,mi-a raspuns atunci ca daca ``e legal`` sigur ,ma va da in somaj........o sa mearga sa se intereseze la itm si dupa 10-15 mai ma va suna cu siguranta,suntem in 21 mai iar eu fierb in suc propriu:nu tu servici,nu tu indemnizatie,nu tu somaj.BIneinteles ca nu am primit nici un raspuns.Eu cu drepturi ,eu fara drepturi......am drepturi si la ce imi folosesc ?sa stau sa ma rog de sefu` ptr a obtine macar un ajutor de somaj?este 4:10am iar eu sunt stresata si am insomnii din cauza asta;sunt convinsa ca mai sunt mamici care se confrunta cu o astfel de problema.Am muncit 7 ani la aceasta firma pe branci si acum sunt probabil pedepsita ca am realizat cel mai frumos lucru din viata mea:sa dau nastere unui copil iar fericirea mea si a copilului trebuie sa fie umbrita de un astfel de specimen.Stiu:o sa-mi spuneti sa actionez pe cale juridica;eu chiar sunt om de buna credinta si chiar nu vreau sa apelez la asa ceva:nu am nici timpul si nici banii necesari.Cand am vorbit ,atunci pe 23mai,m-a intrebat la un moment dat :ti-ai gasit de munca?ce intrebare........eu nu mi-am incheiat inca socotelile la aceasta firma si el ma intreaba daca mi-am gasit de munca;am contractul de munca suspendat conform art 51 lit a ;nu ar trebui sa-mi desfaca contractul de munca totusi,si sa declare si un motiv?il poate lasa suspendat asa la nesfarsit?nu se sesizeaza nimeni de la itm ?sau trebuie sa fiu eu cea care sa ceara acest lucru?as vrea sa-mi dati un sfat:cum sa procedez,ce ar trebui sa fac,sa spun ,incotro sa o iau?
Nu sunt permise comentarii pentru anonimi, inregistreaza-te

Evaluare
scor mediu 3.85
voturi 7


Prost
Normal
Bun
Foarte bun
Excelent