· articole
· intamplari
ultimele mesaje   |   reguli  |   ajutor  |   lista membrilor
Ultima vizita a fost

Index www.parinti.com > Una, alta >Probleme juridice > infiintare gradinita particulara
< subiectul anterior :: subiectul urmator > pagina «  1, 2, 3  »
subiect nou  raspunde
autor infiintare gradinita particulara     
laucos
Copii
B
A

29.01.2007 1:38     citat 

1
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
ÎNVATAMÂNTULUI PRESCOLAR
- O.M. nr. 4464/7.09.2000 -
PARTEA I

DISPOZITII GENERALE
CAPITOLUL I – Prevederi generale
Art. 1- În România, învatamântul prescolar face parte din sistemul national de
învatamânt si este integrat în structura învatamântului preuniversitar.
Art. 2 – Învatamântul prescolar este coordonat de Ministerul Educatiei Nationale.
Art. 3 – Învatamântul prescolar se organizeaza si functioneaza în conformitate cu
prevederile Legii nr. 84/1995 si a completarilor ulterioare.
Art. 4 – Învatamântul prescolar se realizeaza în baza principiilor democratice, a
drepturilor copiilor la educatie si la protectie, indiferent de conditia sociala, materiala, de
sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa a parintilor.
Art. 5 – În România, învatamântul prescolar de stat este gratuit.
Art. 6 – Organizarea si functionarea învatamântului prescolar se realizeaza în
conformitate cu standardele cuprinse în documente nationale si internationale: pacte,
tratate, conventiisi protocoale cu privire la drepturile si educatia copilului, la care mânia a
aderat.
Art. 7 – Prin toate demersurile care se întreprind în învatamântul prescolar, atât
pentru copii, cât si pentru parinti, se respecta prevederile Constitutiei României.
Art. 8 – Unitatea de învatamânt prescolar este GRADINITA DE COPII, care
poate avea personalitate juridica, în conformitate cu prevederile în vigoare.
CAPITOLUL II – Obiectivele generale si particulare ale învatamântului prescolar
Principii generale
Art. 9 – Învatamântul prescolar asigura dezvoltarea libera, integrala si
armonioasa a personalitatii copilului potrivit ritmului propriu si trebuintelor sale,
sprijinind formarea autonoma si creativa a acestuia.

2
Art. 10 – Educatia prescolara asigura stimularea diferentiata a copilului în vederea
dezvoltarii sale în plan intelectual, socio-afectiv si psihomotric, tinând cont de
particularitatile specifice de vârsta ale acestuia.
Art. 11 – Învatamântul prescolar asigura sanse egale de pregatire pentru
scoala tuturor copiilor care frecventeaza gradinita sau cel putin grupa pregatitoare pentru
scoala, potrivit legislatiei în vigoare.
Art. 12 – Prin Ordinul ministrului nr. 4321/31.08.1999, privind adoptarea
programului educational ,,Organizarea învatamântului preprimar’’, gradinita este
considerata treapta de pregatire preprimara.
Art. 13 – Pregatirea pentru scoala a copiilor se realizeaza ca proces global,
armonios si unitar constituit, care vizeaza nu numai volumul de cunostinte ci, în egala
masura, toate capacitatile care definesc dezvoltarea integrala a personalitatii copilului.
Art. 14 – Educatia prescolara se adreseaza tuturor copiilor, inclusiv celor cu
cerinte speciale care au nevoie de recuperare/reabilitare si de integrare. Pentru copiii
cu cerinte educative speciale, integrati în învatamântul prescolar, se respecta în totalitate
legislatia în vigoare, precum si principiile care fundamenteaza protectia si educatia acestei
categorii de copii.
Art. 15 – Principiile generale care stau la baza organizarii si functionarii
învatamântului prescolar sunt: principiul educatiei globale si individualizate, principiul
asigurarii integrale a drepturilor copilului, principiul asigurarii serviciilor sociale pentru
copiii aflati în situatii speciale, principiul cooperarii cu familia si cu comunitatea locala si
principiul asigurarii respectului fata de copil.
Principiul educatiei globale si individualizate se refera la valorificarea întregului potential
al copiilor, a tuturor dimensiunilor personalitatii acestora.
Principiul asigurarii integrale a drepturilor copilului ofera sanse egale tuturor fara a se face
interpretari conexe.
Principiul asigurarii serviciilor sociale pentru copiii aflati în situatii speciale se refera la
asigurarea serviciilor sociale în gradinitele cu program prelungit si/sau saptamânal pentru
copiii proveniti din medii defavorizate, din familii monoparentale, dezmembrate sau din
familii în care parintii sau sustinatorii legali au probleme de sanatate etc.
Prncipiul cooperarii xu familia si cu comunitatea locala, ca parteneri egali în educatia
copilului, se refera la asigurarea unui sprijin real pentru dezvoltarea armonioasa a acestuia.
Principiul asigurarii respecutlui fata de copil. Ca fiinta umana care are nevoie de ocrotire,
de instructie si de educatie, de supraveghere, de dragoste si de sensibilitate din partea
adultilor defineste un drept al acestia.
Art. 16 – În toata activitatea desfasurata în învatamântul prescolar se respecta
dreptul copilului la joc ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare
a demersurilor educationale.

3
PARTEA a II-a ORGANIZAREA ÎNVATAMÂNTULUI PRESCOLAR
CAPITOLUL I – Structura, tipurile, formele si modalitatile de organizare si de integrare
a copiilor în învatamântul prescolar
Art. 17 – Învatamântul prescolar cuprnde institutii de stat si particulare de profil.
Art. 18 – Institutiile de învatamânt prescolar se organizeaza si functioneaza în
conformitate cu prevederile Legii învatamântului nr. 84/1995, cu completarile ulterioare,
ale Regulamentului Învatamântului particular, precum si ale celorlalte prevederi în vigoare.
Art. 19 – Învatamântul prescolar se organizeaza în gradinite de copii si cuprinde
prescolari cu vârste între 3 si 6/7 ani. Gradinitele de copii sunt înfiintate de
inspectoratele scolare judetene; Agentii economici, persoanele juridice, precum si
persoanele fizice pot înfiinta gradinite în conditiile prevazute de lege, cu acordul
inspectoratelor scolare. Ca urmare a solicitarii parintilor, a agentilor economici, a
persoanelor fizice sau juridice, se pot înfiinta gradinite de copii cu efective minime de
prescolari, cu respectarea prevederilor legale. Desfiintarea gradinitelor de copii se face
de catre inspectoratele scolare.
Art. 20 – Planul de cuprindere a copiilor în unitatile prescolare de stat se
stabileste de catre inspectoratele scolare judetene si se aproba de Ministerul Educatiei
Nationale.
Art. 21 – Învatamântul prescolar se organizeaza, de regula, pe grupe constituite
dupa criteriul de vârsta al copiilor sau dupa nivelul de dezvoltare globala al acestora.
Pentru asigurarea continuitatii între învatamântului prescolar si cel primar, se organizeaza
si se generalizeaza treptat grupa pregatitoare pentru scoala. În situatii specifice, se pot
organiza grupe combinate cuprinzând copii de niveluri diferite de vârsta si de dezvoltare.
În gradinitele de copii se pot organiza si grupe sau sectii integrate cuprinzând copii cu
cerinte educative speciale. Acestea functioneaza în baza prevederilor în vigoare, iar modul
de organizare este satbilit de prevederile Regulamentului învatamântului special.
În gradinite se pot înfiinta grupe cu profil artistic, sportiv, limbi moderne etc. cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 22 – Formele de organizare în învatamântul prescolar si structura dupa
care acestea functioneaza sunt:
• gradinite cu program normal (5 ore pe zi), care asigura educatia si pregatirea
corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala.
• gradinite cu program prelungit (10 ore pe zi), care asigura educatia si
pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala, precum si protectia
sociala a acestora (hrana, supraveghere si odihna).
• gradinite cu program saptamânal, care asigura educatia si pregatirea
corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala, precum si protectia, hrana,
supravegherea si odihna celor proveniti din medii sociale si familii defavorizate, pe durata
unei saptamâni.

4
Art. 23 – În situatii deosebite, gradinita de copii poate functiona cu grupe
integrate (orar normal cu orar prelungit si/sau orar saptamânal) indiferent de programul
solicitat de parinti, respectându-se prevederile legale în vigoare.
Organizarea acestora se face în functie de solicitarile parintilor, de conditiile materiale de
functionare si de nivelul de protectie si educatie pe care le necesita copiii.
Functionarea gradinitei cu o asemenea structura asigura, în mod deosebit, coerenta
procesului instructiv-educativ, protectia copiilor proveniti din medii defavorizate si
dezvoltarea relatiilor socio-afective între copii.
Art. 24 – Grupa de prescolari se constituie si cuprinde, în medie, 15 copii, dar
nu mai putin de 10 si nu mai mult de 20.
În situatii deosebite, grupa pregatitoare pentru scoala poate functiona cu efective minime
de copii, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale si la propunerea inspectoratelor
scolare judetene.
În situatia grupelor sau sectiilor constituite din copii cu cerinte educative speciale, care se
organizeaza în gradinite, se respecta normativele în vigoare referitoare la aceasta categorie.
Art. 25 – La organizarea gradinitelor si a grupelor de prescolari se respecta
prevederile în vigoare referitoare la spatiul aferent salilor de grupa, la terenurile destinate
jocurilor si activitatilor în aer liber, la mobilierul si instalatiile necesare asigurarii
conditiilor de funcsionare, igienico-sanitare si de securitatepentru viata si sanatatea
copiilor.
Art. 26 – Este interzisa functionarea gradinitei sau grupelor de copii
prescolari în subsoluri insalubre, în spatii care prin destinatia anterioara sau
prezenta pot dauna sanatatii si protectiei copiilor.
Art. 27 – În situatii deosebite, gradinita poate functiona în spatii destinate scolilor
sau în alte cladiri amenajate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 28 – Gradinitele de copii pot functiona, în conditiile legii, independent sau
împreuna cu alte unitati de învatamânt.
Unitatile prescolare functioneaza separat de casele de copii si de gradinitele sau scolile
speciale, care apartin Învatamântului special.
În conditii speciale, gradinita de copii poate functiona împreuna cu cresa, respectându-se
prevederil;e legale în vigoare. În aceasta situatie, conducerea unitatii este asigurata de catre
insntitutia de învatamânt.
În raport de conditiile existente si, mai ales de spatii, gradini]a de copii poate asigura
protectie pentru elevi sau alte categorii de copii respectându-se prevederile legale în
vigoare hrana, odihna, conditii de semiinternat etc.)
Art. 29 – Inspectoratele scolare, cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, în
cooperare cu autoritatile administratiei locale, cu comunitatea, cu participarea parintilor, a
agentilor economici, a societatilor umaniatre, a organizatiilor neguvernamentale si a altor
persoane fizice sau juridice asigura conditiile necesare organizarii si functionarii5
gradinitelor de copii, serviciile destinate hranei si odihnei, transportului, protectiei vietii si
sanatatii prescolarilor, respectându-se legalitatea si drepturile copilului.
Art. 30 – În cadrul învatamântului prescolar se pot organiza unitati-pilot,
experimentale si de aplicatie, cu aprobarea inisterului Eductiei Nationale.
Art. 31 – Pentru copiii apartin$nd minoritatilor nationale, organizarea gradinitelor,
grupelor, sectiilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 84/1995, cap. XII, precum si
a altor acte normative legale aflate în vigoare.
Art. 32 – Înscrierea copiilor în gradinite se face, de regula, la începutul anului
scolar sau, în situatii deosebite, în timpul anului scolar, în limita locurilor disponibile.
La înscrierea copiilor în gradinitele de stat nu se percep taxe de înscriere.
La înscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice fel de criteriu.
Art. 33 – Pentru asigurarea hranei copiilor aflati în gradinitele cu program
prelungit sau saptamânal parintii sau sustinatorii legali platesc o contributie stabilita de
legislatia în vigoare.
Art. 34 – Actele necesare înscrierii copiilor în gradinite sunt:
• Cerere de înscriere;
• Adeverinte cu veniturile parintilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale
(pentru gradinitele cu program prelungit si saptamânal);
• Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificata de directoare)
• Fisa medicala, completata potrivit reglementarilor în vigoare;
• Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale.
Art. 35 – Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se
consemneaza în Registrul de evidenta a înscrierii copiilor.
Art. 36 – Transferarea copilului de la o gradinita la alta se face la cererea
parintilor sau a sustinatorilor legali, cu avizul celor doua unitati, în limita locurilor
planificate.
Art. 37 – Scoaterea copilului din evidenta gradinitei se face în urmatoarele
situatii:
• În caz de boala infectioasa cronica, cu avizul medicului.
• În cazul în care copilul absenteaza doua saptamâni consecutiv, fara motivare.
Art. 38 – Pentru mentinerea frecventei copiilor, conducerea gradinitei va lua
masurile necesare care vor fi aduse din timp la cunostinta parintilor si a cadrelor didactice,
direct raspunzatoare de aceasta.
La însceierea copilului, mentiunile prevazute la art. 35 si 36 vor fi aduse la cunostinta
parintilor.

6
Recalcularea contributiei parintilor pentru hrana care se asigura copiilor în gradinitele cu
orar prelungit si saptamânal, determinata de absenta copilului din unitate, se face potrivit
reglementarilor în vigoare.
CAPITOLUL II – Planurile de învatamânt, programele, metodologiile didactice.
Structura anului scolar
Art. 39 – În învatamântul prescolar se respecta structura anului scolar
stabilita pentru învatamântul preuniversitar.
Gradinitele cu program prelungit si saptamânal functioneaza continuu, asigurând protectia
sociala a copiilor.
Acestea pot fi închise temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu atentionarea
parintilor, nu mai mult de 60 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.
În perioada închiderii acestor unitati, inspectoratul scolar ti conducerea gradinitei vor lua
masuri de asigurare a protectiei copiilor contactând unitati prescolare apropiate care
functioneaza în perioada respectiva si pot prelua acesti copii.
În situatii cu totul exceptionale, inspectoratele scolare pot schimba structura anului scolar
la propunerea autoritatilor locale, a agentilor economici care organiizeaza gradinita sau a
parintilor, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale.
Art. 40 – Schimbarea structurii anului scolar nu trebuie sa împiedice
desfasurarea procesului instructiv-educativ, realizarea planului de învatamânt, a
prevedeilor programei, pregatirea corespunzatoare a copiilor, protectia acestora si
activitatea didactica a educatoarelor.
Art. 41 – Continutul procesului instructiv-educativ care se realizeaza în
învatamântul prescolar este structurat în planuri de învasamânt, pentru fiecare grupa în
parte, si în programe avizate de Comisia Nationala de Specialitate si aprobate de Ministerul
Educatiei Nationale.
Planurile de învatamânt si programele pentru alternativele educationale se avizeaza de
Comisia Nationala de Specialitate pentru Învatamântul Alternativ si se aproba de
Ministerul Educatiei Nationale.
Planurile de învatamânt si programele sunt obligatorii pentru toate gradinitele de
copii.
Programele nationale si alternativele acestora aprobate reprezinta documente juridice ale
caror obiectiove, continuturi si mijloace de evaluare sunt obligatoriu de realizat,
constituind si un punct de reper în evaluarea activitatii ddactice a educatoarei.
Art. 42 - Metodologiile didactice utilizate în învatamântul prescolar, strategiile
aplicate în demersul didactic valorizeaza copilul, îl diferentiaza si îl individualizeaza în
vederea sprijinirii dezvoltarii sale potrivit ritmului propriu.
Art. 43 – În demersul educational este interzisa discriminarea copilului dupa
criterii care vin în contradictie cu drepturile sale.

7
Art. 44 – În demersul educational al educatoarei, jocul reprezinta activitatea,
forma fundamentala de învatare, mijlocul de realizare si metoda de stimulare a
capacitatii si creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre
libertatea de a alege, potrivit trebuintelor proprii.
Art. 45 – Ministerul Educatiei Nationale, în colaborare cu ComisiaNationala de
Evaluare, elaboreaza standarde specifice pentru evaluarea progresului copiilor.
Art. 46 – Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari
care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor în care sunt implicati copiii pe
parrcursul întregului an scolar.
Art. 47 – Activitatea instructiv-educativa în gradinita de copii se desfasoara pe
baza unui orar stabilit de educatoare si avizat de directoare. Acesta respecta
prevederile planului de învatamânt pentru grupa respectiva si poate fi flexibil.
Art. 48 – În învatamântul prescolar, în procesul instructiv-educativ desfasurat cu
copiii la grupa, se utilizeaza numai auxiliare didactice care sunt avizate de Ministerul
Educatiei Nationale.
CAPITOLUL III – Organizarea interna a activitatii din învatamântul prescolar
Art. 49 – Activitatea instructiv-educativa, în insitut]iile de învatamânt prescolar, se
organizeaza în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea
învatamântului pe niveluri si tipuri.
Art. 50 - Activitatea interna din fiecare unitate prescolara se organizeaza în baza
prevederilor Regulamentului de ordine interioara, aprobat de Consiliul de administratie al
unitatii prescolare respective.
Regulamentul de ordine interioara respecta cadrul legislativ general si particularizeaza
aspectele specifice unitatii prescolarte în cauza:
Regulamentul de ordine interioara se elaboreaza în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentului regulament.
Regulamentul de ordine interioara stabileste norme cu caracter de obligativitate pentru
întregul personal din unitatea respectiva, precum si norme pe compartimente si domenii de
activitate.
Art. 51 – Organizarea si coordonarea activitatii institutiei de învatamânt prescolar
se asigura de catre directorul unitatii în cooperare cu membrii consiliului de administratie.
În situatia în care gradinita functioneaza împreuna cu o alta unitate de învatamânt sau o
cresa, conducerea acesteia se realizeaza prin formele manageriale prevazute de legislatia în
vigoare.
Art. 52 – Structura, componenta si competentele consiliului de administratie
respecta prevederile legale în vigoare.

8
Art. 53 – Consiliul de administratie si directorul stabilesc norme si competente care
completeaza fisa individuala a postului atât pentru personalul didactic cât si pentru
personalul nedidactic, în functie de necesitatile fiecarei unitati prescolare.
Art. 54 – Organizarea si coordonarea activitatilor care vizeaza probleme de
continut se asigura de catre Consiliul profesoral (al educatoarelor). Consiliul profesoral se
subordoneaza coniliului de administratie si colaboreaza cu acesta sprijinindu-l în luarea si
aplicarea deciziilor referitoare la învatamântul prescolar.
Art. 55 – Personalul didactic, nedidactic, sanitar sau din alta categorie, care îsi
realizeaza norma de activitate în unitatea prescolara, are obligatia de a respecta
ordinea, disciplina, programul de munca, regulamentul de ordine interioara, sarcinile
specifice si obligatorii din fisa individuala a postului, precum si normele în vigoare
prevazute de legislatia muncii, din domeniul sanitar etc.
Drepturile si obligatiile fiecarui salariat din unitatea prescolara se respecta în mod
obligatoriu;
Indiferent de categoria socio-profesionala pe care o reprezinta, personalul angajat în
gradinita de copii are datoria si obligatia de a respecta normele privind asigurarea vietii,
sanatatii si integritatii copilului pe timpul cât acesta se afla în unitatea prescolara.
Art. 56 – Directorul raspunde de organizarea si coordonarea întregii activitati
din gradinita, de procesul instructiv-educativ, de activitatea întregului personal
angajat în unitatea respectiva, de ceadesfasurata cu parintii, de problemele financiare
ale unitatii, de activitatea metodica si de perfectionare, de pastrarea, gestionarea si
îmbogatirea patrimoniului.
Directorul colaboreaza permanent cu consiliul de administratie, cu fiecare categorie de
personal si cu fiecare salariat, astfel încât deciziile luate de consiliu sau director sa reflecte
obiectivitate, fermitate, permisivitate si sa resoecte lefislatia în vigoare.
În proiectarea si realizarea activitatilor instructiv-educative cu copiii, la nivelul fiecarei
grupe, directorul urmareste modul în care se realizeaza cerintele programei în vigoare,
strategiile, metodele, mijloacele si resursele specifice folosite în scopul formarii si
dezvoltarii personalitatii copilului.
Art. 57 – Directoarea gradinitei reprezinta unitatea de învatamânt în relatia cu
inspectoratul scolar, cu comunitatea locala si cu alti factori interesati în educatia copiilor
prescolari.
Art. 58 – Programul de activitate al gradinitei se dezbate cu personalul unitatii
si se aproba de consiliul de administratie.
Art. 59 – Gradnitele de copii au firma si stampila proprie, potrivit
reglementarii în vigoare. Directoarea gradinitei este direct raspunzatoare de
pastrarea si utilizarea legala a sigiliului.
NOTA: În cazul comasarii gradinitei cu o scoala se respecta Precizarile nr.
35.927/10.07.2000 cu privire la gradinitele cuplate cu alte unitati de învatamânt.


sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

29.01.2007 1:47     citat 

Dotari minimale gradinite :

http://www.edu.ro/index.php/articles/4823


Invatamant prescolar

http://www.edu.ro/index.php/articles/c514/


sus

Denunta
meskino
Locatie: focsani
Copii
Natalia-Diana: 14 ani, 10 luni

29.01.2007 7:09   multumesc mult  citat 

am sa le studiez.si cred ca am sa caut o firma pt asa ceva.srl ul asa l am infiintat si vorba cuiva de mai sus,m a scutit de mult stres si alergatura....

sus

Denunta
laucos
Copii
B
A

29.01.2007 7:20   Re: multumesc mult  citat 

----------
meskino a scris:
am sa le studiez.si cred ca am sa caut o firma pt asa ceva.srl ul asa l am infiintat si vorba cuiva de mai sus,m a scutit de mult stres si alergatura....
----------


Conform noilor reglementari vei avea nevoie de o asociatie non - profit ( asociatie sau fundatie ) si nu de un SRL trist
Din cate am inteles de asemenea una din conditiile pe trebuie sa le indeplinesti este aceea ca imobilul in care functioneaza gradinita trebuie sa fie in patrimoniul asociatiei.


sus

Denunta
meskino
Locatie: focsani
Copii
Natalia-Diana: 14 ani, 10 luni

29.01.2007 8:59     citat 

asta cu imobilul rezolvabila oarecum,dar non profit nu prea imi place...

sus

Denunta
despina_ro_89

04.07.2007 2:02     citat 

unde pot gasi informatii referitoare la criterii pe care trebuie sa le indeplineasca spatiul ales pentru dezvoltarea unei asemea activitati(infiintarea unei institutii de invatamant prescolar, gradinita)....?

sus

Denunta
Gradinita
Copii
Felix
Sven
Paul

07.09.2007 3:42     citat 

Am auzit ca sunt necesari 8 metri cubi de aer pentru fiecare copil pentru autorizatie.

sus

Denunta
Gradinita
Copii
Felix
Sven
Paul

07.09.2007 3:52   Nonprofit sau persoana juridica?  citat 

Cautand pe net am gasit urmatoarea fraza: "Pentru a infiinta o gradinita particulara este nevoie de o persoana juridica sau o fundatie nonprofit. "
plang sau sunt foarte trist
Ati putea sa-mi spuneti si mie ce drepturi are o persoana juridica asupra gradinitei. Poate gradinita sa fie vanduta daca te-ai razgandit? Ce inseamna non-profit? Inseamna ca nu poti sa pui nimic deoparte in afara de salariul tau? Poti sa-ti retragi banii investiti? Poti sa vinzi un non-profit? Daca te decizi ca nu-l mai vrei, poti sa vinzi baza materiala? Dar in cadrul persoanei juridice(care am inteles ca e de minim 3 persoane)?

Mai am si alte intrebari. jenatsus

Denunta
danuta_danuta
Copii
Bogdan Alexandru: 14 ani, 8 luni
Andreea Maria: 13 ani, 6 luni

24.09.2007 10:24     citat 

si pe mine ma intereseaza acest subiect
chiar nu e nimeni care sa ne lamureasca?
ma gandesc totusi, aceste diferente de taxe dintre gradinitele particulare si cele de stat pentru ce se platesc? nu exista oare un profit? chestia aia cu dreptui egale la studii pentru toti copiii indiferent de..... a picat totusi de mult, daca tinem cont de faptul ca nu toti copiii pot frecventa o gradinita cu o taxa lunara de 300 euro.
si atunci cum e cu activitate non-profit?
nu sunt economist, poate exista anumite chichite ale bransei prin care sunt reglementate aceste chestiuni
nu prea imi vine totusi a crede ca toate gradinitele particulare care au asemenea taxe sunt org non-profit....
cine ne explica si noua cum sta treaba?
ps normativul acela cu dotarile mi se pare usor ireal.
e minunat cum ar spune caragiale, dar lipseste cu desavarsire....
nu stiu cate gradinite din tara asta sunt dotate asa


sus

Denunta
meskino
Locatie: focsani
Copii
Natalia-Diana: 14 ani, 10 luni

26.09.2007 8:45   nimic nu i non profit  citat 

e doar o afacere.

sus

Denunta
anastasia2007
Locatie: centru

26.09.2007 9:49   se poate si non-profit si SRL  citat 

Este adevarat.Statul te obliga sa-ti infiintezi o fundatie sau o asociatie non-profit daca iti deschizi orice are legatura cu invatamantul de la gradinite la facultati particulare pt ca legea spune ca invatamantul este OBLIGATORIU si GRATUIT.Si acum vin doua variante:1.fie iti deschizi cum spune statul ca este legal sa dea bine la ochii pt mai marii tarii in afara (si tu ai de castigat din chestia asta:banii nu sunt impozabili,tot ce bagi in asociatie:imobil,masini etc nu se platesc impozite sau ce-ti mai trece prin cap) si 2. poti sa-ti deschizi un SRL cu toate domeniile de activitate iar tu iti deschizi pe :PRESTARI SERVICII si aici poti sa-ti faci ce vrei :gradinita,after-school,scoala,facultate etc dar pt asta si sa nu ti se inchida usile in nas te duci la un contabil bun care se pricepe sau la o firma ii spui ce ti-am zis mai sus si se rezolva in aproape o luna.

Multa Bafta :) :wink:


sus

Denunta
Gradinita
Copii
Felix
Sven
Paul

10.10.2007 10:51   Gradinita, gradinita.... :(  citat 

Am mai facut eu niste calcule, m-am mai gandit, daca vrei sa ai personal angajat corespunzator cu salariul OK, si sa faci totul corect si cu copii si cu personalul, iti ramane prea putin. Cred ca nu este o afacere profitabila sau profitul e asa de mic, de subzistenta.... Nici ca afacere de familie de prestat servicii, pentru o gradinita. Ca eu cam asta as vrea sa fac. Dar si asta ar fi OK, daca nu ar fi atatea legi absurde cu calificarea personalului. Cat personal poate sa-ti trebuiasca daca vrei sa ai grija de 10-15 copii ? confuz

Iti trebuie director cu gradul doi in invatamant, iti trebuie profesoara de limba, educatoarea normal, si o asistenta ... sau o persoana superspecializata multidimensional care sa aiba si norma principala in institutia respectiva. Oh, si de la anul viitor si profesor specializat de sport si de muzica/pictura si de engleza obligatoriu. Pentru aceste 3 ore ma intreb, va trebui tot norma principala? Nu inteleg nimic. Probabil ca nu cu norma principala. .. Oricum e prea greu. Prea complicat pentru o afacere mica. prostit

Cred ca mult mai usor imi deschid ceva aici in Anglia. Nu-ti trebuie nici scoala, sau in orice caz nu prea multa, pentru un day-care. Iti trebuie sa ai doua iesiri la casa(asta nu pot ca stau la etajul 2), in caz de incendiu si un curs de nany de 3 lei/lire.

zambet Sau si mai bine am rabdare sa mai creasca ai mei (copiii) si pe urma, ma duc la servici. plang sau sunt foarte trist Servici la care am renuntat deocamdata pentru ca sa-i cresc.


sus

Denunta
roxana5
Locatie: Land of hops and glory
Copii
Zana

10.10.2007 11:25     citat 

Tu de fapt vrei sa devii childminder, nu sa-ti deschizi gradinita. Cerintele pentru a deschide o nursery is mai stricte decat doua iesiri la casa.

sus

Denunta
Gradinita
Copii
Felix
Sven
Paul

12.10.2007 1:43     citat 

Da, e adevarat. Pot insa sa fiu child minder in Romania? Acasa la mine? In mod legal.

sus

Denunta
roxana5
Locatie: Land of hops and glory
Copii
Zana

13.10.2007 1:41     citat 

Sorry, nu stiu. Cred ca-i ceva echivalent cu bona, dar la domiciuliul tau...Nu vad de ce n-ai putea fi.
Stiu ca in franta se practica sistemul pe scara mai larga, adica un grup de 5 copii sau la cate o mama o zi pe saptamana si restul lucreaza 4 zile (cu numarul asta am vazut eu, poate fi mai mic, mai mare, eu stiu, da mi se pare o idee geniala) si nu-s 'angajate', nu platesc taxe si mai important, nu platesc childcare.


sus

Denunta


< subiectul anterior :: subiectul urmator> pagina «  1, 2, 3  »
Data este GMT + 2 Ore
subiect nou  raspunde
mergi la: